• nl
 • en
http://www.chestnut-cosmetics.nl/

Algemene voorwaarden

 Chestnut Cosmetics v.o.f.

 

 

Artikel 1.              Definities

 1.1.          In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Chestnut Cosmetics: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Chestnut Cosmetics v.o.f. gevestigd aan Broekermeerdijk 8 te (1454 AG) Watergang, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 51734036 en met het btw-nummer ………………..;
 2. klant: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf en die via de website met Chestnut Cosmetics een overeenkomst aangaat;
 3. overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de klant en Chestnut Cosmetics;
 4. product: de zaak die door Chestnut Cosmetics wordt geleverd;
 5. website: de website www.chestnut-cosmetics.nl die wordt beheerd door Chestnut Cosmetics.

 

Artikel 2.              Algemeen

 2.1.          Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

 2.2.          Indien een of meerdere van de  bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Chestnut Cosmetics en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 2.3.          Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 

Artikel 3.              Assortiment en aanbiedingen

 3.1.          Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd. Wijzigingen in het assortiment zullen enkel plaatsvinden voor het tot stand komen van de overeenkomst.

 3.2.          Op de website, in catalogi en mailings wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

 3.3.          Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4.              Totstandkoming van de overeenkomst

 4.1.          De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 4.2.          Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Chestnut Cosmetics onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

 

Artikel 5.              Prijzen en prijsverhoging

 5.1.          Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro's uitgedrukt, inclusief btw en
inclusief verzendkosten, met uitzondering van artikel 5.2.

 5.2.          Indien het bestelde product naar het buitenland gestuurd dient te worden, dan is de op de website vermelde prijs voor het product exclusief verzendkosten. De hoogte van deze verzendkosten wordt voorafgaand aan het moment dat de klant de bestelling bevestigt via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

 5.3.          Chestnut Cosmetics garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, zoals een verhoging van het btw-tarief. In geval van een prijsverhoging heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 

Artikel 6.              Leveringen en leveringstermijnen

 6.1.          Het product wordt naar het door de klant opgegeven adres gestuurd.

 6.2.          De door Chestnut Cosmetics opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

 6.3.          Indien Chestnut Cosmetics de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt Chestnut Cosmetics contact op met de klant. In een dergelijk geval wordt met de klant een nieuwe leveringstermijn overeengekomen of kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt Chestnut Cosmetics reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding.

 6.4.          Zodra de te leveren producten feitelijk in het bezit van de klant zijn, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

 

Artikel 7.              Betaling

 7.1.          Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:

 1. via Paypal;
 2. door het factuurbedrag over te maken op het bankrekeningnummer van Chestnut Cosmetics;
 3. via iDEAL.

 7.2.          Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Chestnut Cosmetics ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

 

Artikel 8.              Ontbinding van de overeenkomst door de klant

 8.1.          De klant heeft het recht gedurende 14[M.G.1]  kalenderdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, zonder schade en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc. Chestnut Cosmetics zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

 8.2.          Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

 

Artikel 9.              Klachtenregeling

 9.1.          Gebreken aan het geleverde product dienen binnen 2 maanden nadat het gebrek ontdekt is of nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn aan Chestnut Cosmetics te worden gemeld.

 9.2.          Klachten kunnen gemeld worden bij:

Chestnut Cosmetics v.o.f.

Broekermeerdijk 8

1454 AG Watergang

tel: 06-15060663[M.G.2] 

e-mail: info@chestnut-cosmetics.nl

 9.3.          Klachten worden door Chestnut Cosmetics binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

 9.4.          Door Chestnut Cosmetics als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Chestnut Cosmetics.

 

Artikel 10.            Overmacht

10.1.          In geval van overmacht is Chestnut Cosmetics niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Chestnut Cosmetics als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 11.            Aansprakelijkheid

11.1.          Chestnut Cosmetics kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant.

11.2.          Chestnut Cosmetics is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

11.3.          Chestnut Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Chestnut Cosmetics is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.4.          Chestnut Cosmetics is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

11.5.          Indien Chestnut Cosmetics aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Chestnut Cosmetics beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Chestnut Cosmetics gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Chestnut Cosmetics beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.6.          De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Chestnut Cosmetics of haar ondergeschikten.

 

Artikel 12.            Geheimhouding

12.1.          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

 

Artikel 13.            Intellectuele eigendomsrechten

13.1.          De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Chestnut Cosmetics geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2.          Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Chestnut Cosmetics, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

 

Artikel 14.            Beveiliging en internet

14.1.          Chestnut Cosmetics treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Chestnut Cosmetics zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de klant elektronisch kan betalen. In dat kader zal Chestnut Cosmetics zorgen voor een veilige webomgeving.

 

Artikel 15.            Geschillenbeslechting

15.1.          De klant heeft de mogelijkheid om een geschil met Chestnut Cosmetics ter bemiddeling voor te leggen aan Qshops keurmerk. De klant dient hiervoor het klachtenformulier op de website van Qshops in te vullen. Klachten kunnen enkel ter bemiddeling aan Qshops keurmerk worden voorgelegd indien de klant de klacht eerst aan Chestnut Cosmetics heeft voorgelegd en na het indienen van de klacht bij Chestnut Cosmetics 30 dagen zijn verstreken.

15.2.          Uiterlijk 3 maanden nadat de klant de klacht bij Chestnut Cosmetics heeft ingediend, dient de aanvraag tot bemiddeling bij Qshops keurmerk binnen te zijn.

15.3.          Indien de bemiddeling van Qshops keurmerk niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan de klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van Qshops keurmerk.

15.4.          De geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de geschillencommissie. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

15.5.          Beide partijen hebben te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 16.            Nederlands recht

16.1.          Elke overeenkomst tussen Chestnut Cosmetics en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 


 [M.G.1]Op dit moment is de wettelijke termijn waarbinnen de klant een beroep kan doen op zijn herroepingsrecht 7 werkdagen. In de Europese richtlijn Consumentenrechten is een termijn van 14 dagen opgenomen. De nationale wetgeving zal hier in de toekomst op worden aangepast.

 [M.G.2]Qshops stelt als eis dat een telefoonnummer op de website wordt vermeld.